OK

Partnerzy

Dzięki współpracy z firmami i instytucjami o podobnym do QSAR Lab profilu działalności jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szeroki zakres usługi badawczej, w której badania in silico uzupełnianie są tradycyjnymi technikami laboratoryjnymi (in vivo i in vitro) oraz procedurami rejestracji nowych substancji chemicznych zgodnie z wymogami UE. Nasi Partnerzy stanowią ponadto istotne wsparcie działań rozwojowych Spółki.

Uniwersytet GdańskiPracownia Chemometrii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Pracownia Chemometrii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Pracownia Chemometrii Środowiska stanowi bezpośrednie zaplecze naukowe i personalne QSAR Lab, a jej pracownicy stanowią trzon zespołu Spółki. Obecnie zespół kierowany przez dr hab. Tomasza Puzyna, prof. UG skupia 16 pracowników naukowych i doktorantów. Działalność Pracowni koncentruje się  na rozwoju zaawansowanych metod chemometrii, statystyki i chemioinformatyki w obszarze zastosowań związanych z ochroną środowiska i człowieka. Pracownicy naukowi Pracowni specjalizują się zwłaszcza w wykorzystaniu modeli QSAR (Quantitative Structure – Activity Relationships) do oceny toksyczności i właściwości fizykochemicznych nowych substancji chemicznych. Pracownia Chemometrii Środowiska jest jednym z najlepszych na świecie zespołów naukowych zajmujących się oceną toksyczności nanocząsteczek w oparciu o metody komputerowe.
 
Instytut Medycyny Pracy, Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

Instytut Medycyny Pracy, Zakład Toksykologii i Kancerogenezy

Instytut Medycyny Pracy jest publiczną placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego oraz zdrowia środowiskowego. Funkcjonujący w ramach Instytutu Zakład Toksykologii i Kancerogenezy jest pierwszą w Polsce jednostką, której nadano status jednostki spełniającej zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) w zakresie badań cytotoksyczności podstawowej oraz genotoksyczności /mutagenności testami in vitro, badań histopatologicznych oraz analiz chemicznych i badań biochemicznych. Dzięki niezwykle bogatemu zapleczu sprzętowemu oraz wysokim kwalifikacjom personelu Zakładu, QSAR Lab może korzystać ze wsparcia Zakładu w zakresie oceny toksycznego działania substancji chemicznych i czynników fizycznych w badaniach in vivo i in vitro z zastosowaniem najnowszych technik biologii molekularnej i cytogenetycznych.
 
Uniwersytet Gdański TechTransBalt

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, TechTransBalt

Centrum Transferu Technologii UG jest ogólnouczelnianą jednostką Uniwersytetu Gdańskiego zajmującą się popularyzacją współpracy nauki z biznesem, poszukiwaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań, a także pomocą w przeprowadzaniu procesów komercjalizacji wyników badań pracowników UG. TechTransBalt jest natomiast spółką prawa handlowego utworzoną przez Uniwersytet Gdański do komercjalizacji pośredniej, przede wszystkim poprzez obejmowanie udziałów w spółkach  kapitałowych typu „spin-off” i jako taka jest współwłaścicielem QSAR Lab. Nasza spółka korzysta z nieocenionego wsparcia CTT oraz TechTransBalt przede wszystkim w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi klientami i inwestorami oraz promocji działalności Spółki.
 
ISOTOP

ISOtop

jest firmą doradczą zajmująca się między innymi wsparciem firm z branży chemicznej w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH, kart charakterystyki oraz CLP (GHS).  Prowadzi audity REACH dla firm związanych z obrotem chemikaliami w zakresie spełniania obowiązków nałożonych rozporządzeniem REACH, CLP a także krajowych przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin. Dzięki współpracy z ISOtop jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nie tylko wsparcie w projektowaniu i przeprowadzenie procedur badawczych w zakresie oceny toksyczności i ryzyka nowych substancji chemicznych, ale również pełną procedurę rejestracji chemikaliów zgodnie z wymogami REACH i innych regulacji.
 
Trigonum

Trigonum

Trigonum to istniejący od 2006 roku zespół konsultantów z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą w zakresie zarządzania i realizacji projektów. Zespół Trigonum posiada niezbędne do pracy kompetencje potwierdzone certyfikatami, w tym certyfikatem ISO 9001:2009 w zakresie doradztwa w obszarze zarządzania projektami. Dla QSAR Lab Trigonum stanowi zaplecze w realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł publicznych, poprzez wsparcie doradcze na etapie aplikowania o środki.
 
 
 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem