Agrochemikalia

Agrochemikalia

Agrochemikalia to preparaty i substancje chemiczne mające na celu podniesienie wydajności i jakości produktów rolniczych. W skład tego sektora wchodzą pestycydy, nawozy mineralne, regulatory wzrostu i dodatki paszowe.

Nawozy Środki ochrony roślin

Nawozy lub produkty polepszające glebę (mieszaniny/preparaty) podlegają rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) zgodnie z przepisami art. 6 rozporządzenia REACH, jeżeli są wprowadzone na rynek w ilości większej niż 1 t rocznie. Rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH podlegają znajdujące się w mieszaninach składniki.

Stosowanie środków ochrony roślin może stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia ich skutków toksycznego działania, zarówno w środowisku, jak i u człowieka. Środki ochrony roślin zaliczane są do substancji chemicznych o wysokim stopniu zagrożenia toksykologicznego, dlatego powinny być stosowane w sposób bezpieczny. 

Wspólnota Europejska definiuje środki ochrony roślin (SOR) jako substancje czynne lub preparaty zawierające jedną lub więcej substancji czynnych, mające postać handlową, które dostarczane są użytkownikowi w celu:

  • ochrony roślin lub produktów roślinnych przed organizmami szkodliwymi lub zapobiegania działaniu takich organizmów,
  • wpływania na procesy życiowe roślin w sposób inny niż jako substancja pokarmowa, np. regulatory wzrostu,
  • konserwowania produktów roślinnych, o ile nie podlegają szczególnym przepisom Rady Europy lub Komisji Europejskiej w sprawie środków konserwujących,
  • niszczenia niepożądanych roślin,
  • niszczenia części roślin, kontrolowania lub zapobiegania niepożądanemu rozwojowi roślin lub ich części.

Podstawą prawną regulującą zasady rejestracji środków ochrony roślin stosowanych w Unii Europejskiej jest dyrektywa Rady z dnia 15 lipca 1991r nr 91/414/WE, którą zastąpiło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21.10.2009r.

Istotną częścią oceny ryzyka środków ochrony roślin są badania toksykologiczne oraz ekotoksykologiczne. Badania te mają na celu ustalenie w jakim stopniu badana substancja czynna stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz wyznaczenie poziomu narażenia, przy którym nie występują zauważalne szkodliwe efekty działania.

Zalecane jest, aby badania na zwierzętach zastępować metodami alternatywnymi, w tym metodami komputerowymi takimi jak podejście przekrojowe, grupowanie substancji oraz modele QSAR.

Przykładowe endpointy dla których wykonujemy przewidywania:

Właściwości fizyko-chemiczne

REACHEndpointTEST
7.2Temperatura topnienia/krzepnięciaOECD 102
7.3Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie)OECD 103
7.4Gęstość względnaOECD 109
7.5Prężność par (jeśli ma zastosowanie)OECD 104
7.6Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie)OECD 115
7.7Rozpuszczalność w wodzieOECD 105
7.8Współczynnik podziałuOECD 107, 117, 123
7.9Temperatura zapłonuEU A.9
7.10PalnośćEU A.10, EU A.12, EU A.13
7.11Właściwości wybuchoweEU A.14
7.12Temperatura samozapłonuEU A.15
7.13Właściwości utleniająceEU A.17
7.14Granulometria (jeśli ma zastosowanie) 
7.15Stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i tożsamość odpowiednich produktów rozkładu 
7.16Stała dysocjacjiOECD 112
7.17LepkośćOECD 114

Toksyczność

REACHEndpointTEST
8.1Drażniące lub żrące działanie na skóręOECD 439, 430, 431, 435, EU B.40, EU B.40 bis
8.1.1Badanie in vivo drażniącego działania na skóręOECD 439, 430, 431, 435
8.2Działanie drażniące na oczyEU B.47, OECD 437, EU B.48, OECD 438, OECD 460, OECD 491, OECD 492
8.2.1Badanie in vivo drażniącego działania na oczyOECD 405
8.3Działanie uczulające na skóręOECD 429, 406, 442A, 442B, 442C, 442D, 442E,
8.4MutagennośćOECD 473
8.4.1Badanie mutacji genowych u bakterii in vitroOECD 471
8.4.2Badanie cytogenetyczne in vitro na komórkach ssaków lub badanie mikrojądrowe in vitroOECD 487
8.4.3Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro, jeśli wynik badań określonych w załączniku VII sekcja 8.4.1 oraz załączniku VIII sekcja 8.4.2 jest negatywnyOECD 490
8.5Toksyczność ostra 
8.5.1Badanie przy narażeniu przez drogi pokarmoweOECD 420, 423, 425
8.5.2Toksycznośc ostra przez drogi oddechoweOECD 403, 433, 436
8.5.3Toksycznośc ostra przez skóręOECD 402
8.6Toksyczność dawki powtórzonej 
8.6.1Badanie krótkookresowej toksyczności dawki powtórzonej (28 dni), na jednym gatunku, w odniesieniu do samców i samic, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowieka.OECD 422
8.6.2Badanie toksyczności podprzewlekłej (90 dni) na jednym gatunku gryzonia, w odniesieniu do samców i samic, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowieka 
8.7Szkodliwe działanie na rozrodczość 
8.7.1Przesiewowe testy na szkodliwe działanie na rozrodczość/rozwój, na jednym gatunkuOECD 421, 422
8.7.2Prenatalne badanie toksyczności rozwojowej na jednym gatunku, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowiekaOECD 414
8.7.3Badanie szkodliwego działania na rozrodczość na dwóch pokoleniach jednego gatunku, w odniesieniu do samców i samic, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowieka, chyba że badanie dostarczono już jako część wymagań wymienionych w załączniku IX.OECD 416
8.9.1Badanie rakotwórczościOECD 451, 453

Ekotoksyczność

REACHEndpointTEST
9.1Toksyczność dla środowiska wodnego 
9.1.1Badanie toksyczności krótkookresowej na bezkręgowcach (preferowane rozwielitki)OECD 202
9.1.2Badanie inhibicji wzrostu na roślinach wodnych (preferowane glony)OECD 201, 221
9.1.3Badanie ekotoksyczności krótkookresowej na rybachOECD 203, OECD 236, OECD 210
9.1.4Test zahamowania oddychania osadu czynnegoOECD 209
9.1.5Badanie toksyczności przedłużonej na bezkręgowcach (preferowane rozwielitki)OECD Guideline 211/ EU Method C.20
9.1.6Badanie toksyczności przedłużonej na rybach 
9.1.6.1Badanie toksyczności na stadiach młodego narybku (FELS)OECD TG 210
9.1.6.2Krótkoterminowe badanie toksyczności na embrionach i stadiach młodego narybkuOECD 212
9.1.6.3Ryby, badanie wzrostu narybkuOECD 215
9.2.1Rozkład biotyczny 
9.2.1.1Łatwe uleganie biodegradacjiOECD 301
9.2.1.2Badanie symulacyjne całkowitego rozkładu w wodach powierzchniowych (rozkład biotyczny)OECD 309
9.2.1.3Badanie symulacyjne w glebieOECD 307
9.2.1.4Badanie symulacyjne w osadzieOECD 308
9.2.2.1Hydroliza jako funkcja pHOECD 111
9.2.3Identyfikacja produktów rozkładu 
9.3.1Test przesiewowy adsorpcji / desorpcjiOECD 106, OECD 121
9.3.2Biokumulacja w gatunkach wodnych, preferowane rybyOECD 305
9.4Skutki działania na organizmy lądowe 
9.4.1Toksyczność krótkookresowa dla bezkręgowcówOECD 214
9.4.2Skutki działania na mikroorganizmy glebowe 
9.4.3Toksyczność krótkookresowa dla roślin 
9.4.4"Badanie toksyczności przedłużonej na bezkręgowcach, chyba że informacje już dostarczono jako część wymagań określonych w załączniku IX" 
9.4.6Badanie toksyczności przedłużonej na roślinach, chyba że informacje już dostarczono jako część wymagań określonych w załączniku IX. 
9.5.1Badanie toksyczności przedłużonej dla organizmów osadu 
9.6.1Badanie toksyczności przedłużonej lub szkodliwego działania na rozrodczość ptaków 

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami...