Projekty

Horizon 2020 & Horizon Europe Program

Spółka QSAR Lab uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczo- rozwojowych finansowanych z programu ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

DIAGONAL PATROLS RiskGONE PROMISCES NanoSolveIT NOUVEAU CompSafeNano CircEL-Paper NANO-ENGINE

ID: 953152
Termin realizacji: 1.05.2021 r. - 31.10.2024 r.
Koordynator projektu: UNIVERSIDAD DE BURGOS
Kierownik w QSAR Lab: dr Alicja Mikołajczyk
Cel projektu DIAGONAL:  rozwój oraz wdrożenie narzędzi bezpiecznego projektowania (ang. safe by design) wieloskładnikowych nanocząstek nowej generacji  (ang. multicomponent, MCNMs, and High Aspect Ratio, HARNs).  

W ramach projektu DIAGONAL zostaną opracowane nowe modele zależności pomiędzy strukturą, właściwością, a funkcją (ang. structure-property-function, SPF) oraz modele zależności pomiędzy strukturą, właściwości, a zagrożeniem (ang. structure-property-hazard, SPH), które umożliwią zrozumienie oddziaływania MCNMs i HARNs na środowisko oraz ocenę zagrożenia jakie stanowią dla zdrowia człowieka.

ID: 760813
Termin realizacji: 1.01.2018r. - 30.06.2021r.
Koordynator projektu: SWANSEA UNIVERSITY
Kierownik w QSAR Lab: dr inż. Karolina Jagiełło
Cel projektu PATROLS: opracowanie zestawu odtwarzalnych i miarodajnych testów, które pozwolą przewidywać długoterminowe skutki zagrożeń jakie stanowią nanomateriały dla zdrowia ludzi i środowiska.  Testy nowej generacji, stanowiące alternatywę dla badań z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, opierać się będą na testach in vitro wykonywanych na modelach 3D wybranych tkanek oraz metodach in silico.

ID: 81443
Termin realizacji:1.01.2019 r. - 28.02.2023 r.
Koordynator projektu:
NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING STIFTELSE
Kierownik w QSAR Lab:
dr inż. Anita Sosnowska
Cel projektu RiskGONE: wsparcie procesu standaryzacji i walidacji nanomateriałów poprzez ocenę, optymalizację i pre-walidację Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Operating Procedures).

Zadaniem RiskGONE jest stworzenie organu zarządzającego bezpieczeństwem nanomateriałów w formie samowystarczalnej Rady Zarządzania Ryzykiem, reprezentującej państwa członkowskie UE i władze publiczne, ekspertów naukowych, społeczeństwo obywatelskie i przemysł oraz stworzenie przewodnika szczegółowo mówiącego o nanomateriałach, ich klasyfikacji i konkretnych działaniach decyzyjnych, w celu wsparcia zarządzania ryzykiem.


ID: 101036449
Termin realizacji: : 1.11.2021r. - 30.04.2025r.
Koordynator projektu: BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
Kierownik w QSAR Lab: dr inż. Anita Sosnowska
Cel projektu PROMISCES: poznanie pochodzenia i losów trwałych zanieczyszczeń, które łatwo rozprzestrzeniają się w środowisku. Projekt stara się umożliwić bezpieczną gospodarkę o obiegu zamkniętym dla cyklu gleba-osad-woda, opracowując i testując w „warunkach rzeczywistych”, kluczowe technologie i innowacje w celu monitorowania, zapobiegania i naprawy przemysłowych, trwałych i mobilnych oraz potencjalnie toksycznych (iPM(T)) zanieczyszczeń.
PROMISCES tworzy koncepcje obiegu o zerowej emisji zanieczyszczeń stosowane dla wód oraz złożonych matryc stałych w sektorze prywatnym i publicznym, skupiając się w szczególności na związkach PFAS.

ID: 814572
Termin realizacji: 1.01.2019r. - 28.02.2023r.
Koordynator projektu: NOVAMECHANICS LIMITED
Kierownik w QSAR Lab: dr Ewelina Wyrzykowska
Cel projektu NanoSolveIT: wprowadzenie nowatorskiego, zintegrowanego podejścia do testowania i oceny (IATA) w zakresie bezpieczeństwa nanomateriałów i ich oddziaływania na środowisko. Wynikiem NanoSolveIT będzie między innymi zestaw innowacyjnych metod do przewidywania (eko)toksyczności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz ich  integracja z obecnie rozwijającym się modelowaniem wieloskalowym i strukturami zarządzania.

ID: 101058784
Termin realizacji: 1.09.2022 - 31.08.2025 
Koordynator projektu: VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCHONDERZOEK N.V.
Kierownik w QSAR LAB: dr Alicja Mikołajczyk
Cel projektu NOUVEAU: opracowanie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii przetwarzania energii z wykorzystaniem nowych materiałów na bazie ogniw z zestalonym elektrolitem tlenkowym oraz konektorów z obniżoną zawartością metali ziem rzadkich (REE), metali przejściowych z grupy platynowej (PGM) oraz chromu (Cr). Projekt działa z zamiarem stworzenia możliwości wytwarzania silników cieplnych (SOEC) o zwiększonej wydajności,  przy obniżonym koszcie produkcji oraz ilości substancji szkodliwych, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable-by-design).

ID: 101008099
Termin realizacji: 1.06.2020 r. - 31.05.2025 r.
Koordynator projektu: NOVAMECHANICS LIMITED
Kierownik w QSAR Lab: dr Anna Rybińska-Fryca
Projekt CompSafeNano dotyczy rozwoju zintegrowanych i uniwersalnych modeli nanoinformatycznych, które będą miały szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju nanoformach (materiałach, kompozytach) wykorzystywanych  i wytwarzanych przez firmy produkcyjne. Zintegrowane modele nanoinformatyczne będą również wykorzystywane przez organy regulacyjne do oceny ryzyka i podejmowania przez nich właściwych decyzji. Projekt przyczyni się także do podniesienia kompetencji naukowców w zakresie podejścia do nanoinformatyki.

ID: 101070114
Termin realizacji: 1.09.2022 r. - 28.02.2026 r.
Koordynator projektu: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
Kierownik w QSAR Lab: dr Anita Sosnowska
Cel projektu CircEl-Paper: zwiększenie ilości recyklingu elektrośmieci poprzez wprowadzenie ich do procesu recyklingu papieru, co jest bardziej akceptowane przez konsumentów. CircEl-Paper skupia się na powszechnie stosowanej technologii płyt drukowanych (Printed Circuit Board PCB) i dąży do zastąpienia materiału rdzenia kompozytowego FR4 technologią papieru.

Aby przenieść technologię PCB do gospodarki o obiegu zamkniętym, każdy etap procesu jest dokładnie analizowany i  opracowywane są alternatywne podejścia w celu zwiększenia udziału materiałów, które są możliwe do recyclingu, są oparte na biologii, pochodzą z wtórnych surowców lub są przynajmniej nieszkodliwe dla środowiska.


ID: 101070114
Termin realizacji:
1.04.2023 r. - 31.03. 2026 r.
Koordynator projektu: UNIVERSITEIT UTRECHT
Kierownik w QSAR Lab: Prof. dr hab. Tomasz Puzyn
Cel projektu NANO-ENGINE:  opracowanie pierwszej w swojej klasie, opartej na DNA, niewirusowej, ukierunkowanej technologii programowania komórek in vivo, którą można wykorzystać w leczeniu szerokiego zakresu chorób, w tym nowotworów i zaburzeń genetycznych.

W ramach tego projektu NANO-ENGINE konsorcjum ma na celu scharakteryzowanie i przetestowanie docelowych nanocząstek, zbadanie syntezy na małą skalę i  przeprowadzenie badań potwierdzających słuszność koncepcji. Rozwiązane zostaną tym samym problemy związane z tradycyjnymi terapiami komórkowymi, zmniejszając koszty, złożoność i związane z tym ryzyko kliniczne, znacznie zwiększając dostępność terapii komórkowych dla pacjentów na całym świecie.

Granty krajowe

Realizujemy także projekty i granty krajowe i regionalne.

Nano-QSAR Toolbox TiO2 Nano-QSAR Toolbox ZnO SiO2 Eurogrant npGRASP PeptAIm Pomorski Broker Eksportowy SPEKTRUM 2021 SPEKTRUM 2022 KFS Własność intelektualna w Twojej firmie

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0372/19 pn. „Nano-QSAR Toolbox – platforma do komputerowego przewidywania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek ditlenku tytanu”

Termin realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 2 157 705,00 zł
Kwota dofinansowania z UE: 1 695 287,75 zł
Dofinansowanie: Konkurs „Szybka Ścieżka” realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cel projektu: opracowanie i wdrożenie platformy Nano-QSAR Toolbox, umożliwiającej komputerowe przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek ditlenku tytanu w kontekście oceny ryzyka wymaganego przy rejestracji nowych substancji chemicznych przed ich wprowadzeniem na rynek. Metoda modelowania komputerowego Nano-QSAR umożliwi przewidywanie wybranych właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych oraz wygenerowanie raportów prezentujących wyniki, zgodnych z obszarem regulacji, w których dana nanocząstka zostanie wykorzystana.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0779/20 pn. „Opracowanie i wdrożenie platformy Nano-QSAR Toolbox umożliwiającej komputerowe przewidywanie właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek ZnO i SiO2”

Termin realizacji: 01.11.2020 – 30.06.2023 r.
Wartość projektu: 2 713 734,28 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 127 048,52 zł
Dofinansowanie: Konkurs „Szybka Ścieżka” realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Cel projektu: opracowanie i wdrożenie platformy Nano-QSAR Toolbox, umożliwiającej komputerowe przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek tlenku cynku i ditlenku krzemu w kontekście oceny ryzyka wymaganego przy rejestracji nowych substancji chemicznych przed ich wprowadzeniem na rynek. Metoda modelowania komputerowego Nano-QSAR umożliwi przewidywanie wybranych właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych oraz wygenerowanie raportów prezentujących wyniki, zgodnych z obszarem regulacji, w których dana nanocząstka zostanie wykorzystana.

Projekt nr POIR.02.03.06-22-0014/22-00 dot. Przygotowania wniosku dla projektu "High resolution multimodal chemical imaging platform for tracking nanoplastics and engineered nanomaterial in the life cycle analysis framework (npGRASP) w ramach Programu Horyzont Europa.

Termin realizacji: 01.03.2022 r.– 31.12.2022 r.
Wartość projektu:
23 250,00 zł
Kwota dofinansowania:
23 250,00 zł
Dofinansowanie: w ramach podddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie Europejskiego "npGRASP", będącego projektem konsorcyjnym, którego celem jest zidentyfikowanie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, które jest wynikiem obecności w środowisku nanoplastików i innych produktów opartych na nanotechnologii oraz zaproponowanie i ustalenie użyteczności zaawansowanych narzędzi oceny ryzyka nanomateriałów (nanoplastików)

Efekty projektu: Działania w ramach "npGRASP" obejmą opracowanie powyższej koncepcji poprzez wymianę naukową oraz programy mentoringowe, szkoleniowe i webinaria adresowane do naukowców zatrudnionych wśród członków konsorcjum. QSAR Lab zajmuje się usługową działalnością B+R, przede wszystkim w obszarze nanomateriałów i bezpieczeństwa chemicznego. Udział w "npGRASP" pozwoli Zespołowi naukowemu Spółki na rozwój kompetencji i pozyskanie nowych kontaktów, skutkujących zwiększeniem potencjału do realizacji projektów B+R oraz konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1964/20 pn. „PeptAlm - platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów”

Termin realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2023 r.
Wartość projektu: 5 354 669,75 zł,
w tym dla QSAR Lab 3 034 834,75 zł
Kwota dofinansowania z UE: 4 002 626,57 zł,
w tym dla QSAR Lab 2 213 327,07 zł

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie bioinformatycznej platformy PeptAIm do tworzenia molekularnych testów diagnostycznych, pozwalającej na selekcję ligandów (peptydów) o wysokim powinowactwie wobec docelowych białek. Głównym obszarem wykorzystania oprogramowania będzie szeroko pojęta diagnostyka molekularna oraz inne obszary naukowe badające interakcje białko-białko w tym ligand-receptor. Program będzie dostarczał podstawowych informacji o sekwencji, strukturze przestrzennej i sile powinowactwa peptydów-kandydatów wobec zadanego docelowego receptora.

Udzielenie wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego w ramach projektu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. 

Firma QSAR Lab otrzymała wsparcie w ramach powyższego projektu dla dwóch umów grantowych:

  1. UDG-PBE.04.2020/063

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Ekspansja usług firmy QSAR Lab sp. z o. o.  na rynki zagraniczne" w formie wsparcia finansowego na udział MŚP w targach.
Celem projektu jest rozwój Firmy i poszerzenie rynków zbytu, szczególnie na rynkach europejskich. Efektem będzie rozszerzenie bazy klientów firmy na rynkach zagranicznych i zwiększenie rozpoznawalności.

Termin realizacji: 18.12.2020 r. - 30.09.2022 r.
Całkowity koszt realizacji: 78 962,92 PLN
Dofinansowanie z UE: 39 377,96 zł
Wkład własny: 39 377,96 zł

     2. DRP/51/2020

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego.
W ramach wsparcia firma otrzyma badanie i analizę rynku szwedzkiego, w tym badanie możliwości i pomoc w inicjowaniu kontaktów biznesowych jak również wsparcie w nawiązywaniu relacji biznesowych poprzez organizacje spotkań z potencjalnymi kontrahentami na rynku szwedzkim.

Szacowana wartość usługi Brokera zagranicznego: 70 000 zł.

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) 

Projekt Grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych"

Termin realizacji: 1.01.2021 r. -  31.05.2021 r. 
Całkowity koszt realizacji: 34 160,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 32 452,00 zł
  • wkład własny: 1 708,00 zł

Celem Projektu SPEKTRUM jest umożliwienie przedsiębiorstwom z sektora MŚP zakup niezbędnych usług rozwojowych. Granty są przyznawane na pokrycie części kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych.

Projekt Grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych" nr WNG-SPE.03.00/006

Termin realizacji: 1.07.2022 r. -  31.12.2022 r. 
Całkowity koszt realizacji: 47 970,00 zł

Celem Projektu SPEKTRUM jest umożliwienie przedsiębiorstwom z sektora MŚP zakup niezbędnych usług rozwojowych. Granty są przyznawane na pokrycie części kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych.

Umowa 233/KFS/2022 o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Całkowity koszt projektu: 6 000,00 zł.

Celem Projektu KFS jest pomoc w finansowaniu usług szkoleniowych dla zespołu pracowników firm uczestniczących w programie. 

Umowa realizowana w ramach Projektu pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie” POIR.02.06.00-00-0001/19-00 finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych: 1463,41 zł zł.
Całkowita kwota Grantu: 1317,07 zł zł.

Celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Spodziewane mierzalne efekty projektu to m.in. nowe:

  • zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej;
  • udzielone prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej;
  • zawarte umowy licencyjne dotyczące praw własności intelektualnej;
  • zawarte umowy w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej;
  • wewnętrzne regulacje wdrożone w przedsiębiorstwie w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną;
  • umowy zawarte z pracownikami przedsiębiorstwa, zawierające klauzule dotyczące własności intelektualnej;
  • inne instrumenty jak np. dokonana wycena dóbr niematerialnych i prawnych.