Projekty

Projekty H2020

PATROLS NanoSolveIT RISKGONE CompSafeNano Diagonal

ID: 760813

Termin realizacji: 1.01.2018r. do 30.06.2021r.
Koordynator projektu: SWANSEA UNIVERSITY

QSAR Lab – członek konsorcjum.

Kierownikiem projektu PATROLS w firmie QSAR Lab jest dr inż. Karolina Jagiełło.

PATROLS

Celem projektu PATROLS jest opracowanie zestawu odtwarzalnych i miarodajnych testów, które pozwolą przewidywać długoterminowe skutki zagrożeń jakie stanowią nanomateriały dla zdrowia ludzi i środowiska.  Testy nowej generacji, stanowiące alternatywę dla badań z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, opierać się będą na testach in vitro wykonywanych na modelach 3D wybranych tkanek oraz metodach in silico.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Opracowanie modeli tkankowych 3D umożliwiające badanie toksyczności nanomateriałów wobec płuc, przewodu pokarmowego i wątroby
 • Opracowanie nowatorskich metod oceny bezpieczeństwa w ekologicznych systemach testowych w celu lepszego zrozumienia wpływu narażenia środowiska na ENM
 • Opracowanie modeli predykcyjnych umożliwiających przewidywanie zagrożeń jakie stanowią nanomateriały dla zdrowia ludzi i środowiska.Więcej informacji na stronie projektu: https://www.patrols-h2020.eu/
  Materiały pochodzą ze strony projektu PATROLS i mediów społecznościowych.

   

ID: 814572
Termin realizacji: 1.01.2019r. do 28.02.2023r.
Koordynator projektu: NOVAMECHANICS LIMITED
QSAR Lab – członek konsorcjum.
Kierownikiem projektu NanoSolveIT w firmie QSAR Lab jest
dr Anna Rybińska-Fryca.

NanoSolveIT dąży do wprowadzenia nowatorskiego, zintegrowanego podejścia do testowania i oceny (IATA) w zakresie bezpieczeństwa nanomateriałów i ich oddziaływania na środowisko, które będzie wdrażane przez system zarówno jako samodzielne open-sourcowe oprogramowanie, jak i za pośrednictwem platformy w chmurze.

Zaplanowane do realizacji produkty projektu NanoSolveIT to:

 • niezawodna, intuicyjna infrastruktura dla użytkownika;
 • zestaw nanodeksryptorów i właściwości, które mogą być predykcyjnie powiązane z funkcjonalnością NM;
 • innowacyjne metody przewidywania (eko)toksyczności) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI);
 • integracja z obecnie rozwijającym się modelowaniem wieloskalowym, (RA) i strukturami zarządzania.

  Więcej informacji na stronie http://www.nanosolveit.eu.
  Materiały pochodzą ze strony i mediów społecznościowych projektu NanoSolveIT.

ID: 814425
Termin realizacji: 1.01.2019 r. do 28.02.2023 r.
Koordynator projektu: NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING STIFTELSE
QSAR Lab – członek konsorcjum.

Kierownikiem projektu RiskGONE w firmie QSAR Lab jest dr inż. Anita Sosnowska.

RiskGONE wspiera proces standaryzacji i walidacji nanomateriałów (ENM – Engineered nanomaterials) poprzez ocenę, optymalizację i pre-walidację Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Operating Procedures).

Celem projektu RiskGONE jest:

 • Stworzenie organu zarządzającego bezpieczeństwem nanomateriałów w formie przejrzystej, samowystarczalnej Rady Zarządzania Ryzykiem, reprezentującej państwa członkowskie UE i władze publiczne, ekspertów naukowych, społeczeństwo obywatelskie i przemysł.
 • Opracowanie modularnych ram podejmowania decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem.
 • Stworzenie przewodnika szczegółowo mówiącego o nanomateriałach, ich klasyfikacji i konkretnych działaniach decyzyjnych, w celu wsparcia zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji na stronie projektu: www.riskgone.wp.nilu.no

Informacje pochodzą ze strony projektu i mediów społecznościowych.

ID: 101008099
Termin realizacji: 1.06.2020 r. do 31.05.2025 r.
Koordynator projektu: NOVAMECHANICS LIMITED
QSAR Lab – członek konsorcjum.

Kierownikiem projektu CompSafeNano w firmie QSAR Lab jest dr Anna Rybińska-Fryca

Projekt dotyczy rozwoju zintegrowanych i uniwersalnych modeli nanoinformatycznych, które będą miały szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju nanoformach (materiałach, kompozytach) wykorzystywanych  
i wytwarzanych przez firmy produkcyjne. Zintegrowane modele nanoinformatyczne będą również wykorzystywane przez organy regulacyjne do oceny ryzyka i podejmowania przez nich właściwych decyzji. Projekt przyczyni się także do podniesienia kompetencji naukowców w zakresie podejścia do nanoinformatyki.

ID: 953152
Termin realizacji: 1.05.2021 r. to 31.10.2024 r.
Koordynator projektu: UNIVERSIDAD DE BURGOS
QSAR Lab – członek konsorcjum.

Kierownikiem projektu PATROLS w firmie QSAR Lab jest dr Alicja Mikołajczyk.

Celem projektu DIAGONAL jest rozwój oraz wdrożenie narzędzi bezpiecznego projektowania (ang. safe by design) wieloskładnikowych nanocząstek nowej generacji  (ang. multicomponent, MCNMs, and High Aspect Ratio, HARNs).  

W ramach projektu DIAGONAL zostaną opracowane nowe modele zależności pomiędzy strukturą, właściwością, a funkcją (ang. structure-property-function, SPF) oraz modele zależności pomiędzy strukturą, właściwości, a zagrożeniem (ang. structure-property-hazard, SPH), które umożliwią zrozumienie oddziaływania MCNMs i HARNs na środowisko oraz ocenę zagrożenia jakie stanowią dla zdrowia człowieka.

 

Projekty krajowe i regionalne

Nano-QSAR Toolbox Pomorski Broker Eksportowy SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych Ekspansja usług firmy QSAR Lab

Projekt „Opracowanie i wdrożenie platformy Nano-QSAR Toolbox umożliwiającej komputerowe przewidywaniewłaściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek , TiO2-NP, ZnO i SiO2”,

Dofinansowanie: Konkurs „Szybka Ścieżka” realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie platformy Nano-QSAR Toolbox, umożliwiającej komputerowe przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych, toksyczności i ekotoksyczności nanocząstek ditlenku tytanu, ditlenku cynku, i ditlenku krzemu. w kontekście oceny ryzyka wymaganego przy rejestracji nowych substancji chemicznych przed ich wprowadzeniem na rynek.

 

Udzielenie wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego w ramach projektu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. 

 

Firma QSAR Lab otrzymała wsparcie w ramach powyższego projektu dla dwóch umów grantowych:

 1. UDG-PBE.04.2020/063

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Ekspansja sług firmy QSAR Lab sp. z o. o.  na rynki zagraniczne" w formie wsparcia finansowego na udział MŚP w targach.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 18.12.2020 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2022 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 78 962,92 PLN

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 39 377,96 PLN

Wkład własny: 39 377,96 PLN

2. DRP/51/2020

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wsparcia w postaci usługi Brokera zagranicznego.

Szacowana wartość usługi Brokera zagranicznego to kwota 70 000 PLN.

W ramach wsparcia firma otrzyma badanie i analizę rynku szwedzkiego, w tym badanie możliwości i pomoc w inicjowaniu kontaktów biznesowych jak również wsparcie w nawiązywaniu relacji biznesowych poprzez organizacje spotkań z potencjalnymi kontrahentami na rynku szwedzkim. 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) 

 

 

Projekt Grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych"

 

Termin realizacji Projektu:

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 1.01.2021 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 31.05.2021 r. 

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 34 160,00 PLN w tym:

 • dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 32 452,00 PLN
 • wkład własny: 1 708,00 PLN

 

Celem Projektu SPEKTRUM jest umożliwienie przedsiębiorstwom z sektora MŚP zakup niezbędnych usług rozwojowych. Granty są przyznawane na pokrycie części kosztów zakupu specjalistycznych usług doradczych.

 

 

Ekspansja usług firmy QSAR Lab na rynki zagraniczne - wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) 

Status: projekt oceniony pozytywnie. 

Kontakt