OK

Zespół

QSAR Lab jest spółką typu B+R, której założycielami są pracownicy naukowi Pracowni Chemometrii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Spółka łączy środowisko naukowe ze środowiskiem biznesowym, a wykorzystując potencjał i zaplecze Uniwersytetu Gdańskiego, wiodącej uczelni wyższej Regionu, oferuje firmom i instytucjom badawczym innowacyjne usługi w zakresie modelowania komputerowego oraz prowadzenia badań in silico w oparciu o metody QSAR.

 

ZARZĄD

 

dr hab. Tomasz Pozyn, prof UG

Prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Uznany na Świecie specjalista w dziedzinie chemoinformatyki i chemii środowiska, współautor podstaw komputerowej nanotoksykologii. Od 2008 r. kieruje Pracownią Chemometrii Środowiska, którą stworzył. Obecne badania dotyczą opracowania metod chemoinformatycznych do projektowania nanomateriałów i cieczy jonowych oraz oceny ryzyka, jakie stwarzać mogą one dla zdrowia człowieka i środowiska.

Prof. Puzyn jest autorem ponad 125 prac naukowych, w tym publikacji w wiodących czasopismach (np. Nature Nanotechnology, Green Chemistry), o łącznej wartości współczynnika wpływu ponad 440, a także redaktorem 5 książek wydanych w obiegu międzynarodowym. Wygłosił ponad 25 zagranicznych wykładów na zaproszenie. Jego prace były cytowane ponad 2500 razy, a indeks Hirscha wynosi 29. Prof. Puzyn jest aktywnym członkiem europejskiego Klastra NanoSafety: koordynatorem 2 projektów zrealizowanych w 7. Programie Ramowym oraz członkiem konsorcjów 5 projektów w ramach HORYZONT 2020. Współpracuje z ponad 50 instytucjami z całego Świata. Laureat stypendium Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki, 3 programów FNP, stypendium MNiSW oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie habilitacyjne.

Prof. Puzyn wypromował 3 doktorów, a jego uczniowie uzyskują prestiżowe nagrody i stypendia (m. in. L’Oreal, MNiSW).

W QSAR Lab prof. Puzyn pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Naukowego, odpowiadając przede wszystkim za funkcjonowanie Spółki w obszarze badawczo-rozwojowym oraz za nadzór naukowy nad realizowanymi usługami.
 
 
 
Paweł Bajurski

Paweł Bajurski

jest menedżerem z 12-letnim doświadczeniem w branży doradczej, specjalizującym się przede wszystkim w doradztwie w zakresie zarządzaniem projektami, tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Posiada certyfikat zarządzania projektami Project Management Professional (PMP), najbardziej rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Przygotował kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy krajowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, środki krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) i zagranicznych (7. Program Ramowy, Horyzont 2020) pozyskując łącznie środki o wartości przeszło 150 mln złotych.

Funkcje pełnione w QSAR Lab to Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W Spółce odpowiada przede wszystkim za jej bieżące funkcjonowanie, głównie w aspekcie organizacyjnym, sprzedażowym i finansowym.
 

 

 

 

Zespół

 

dr. inż Karolina Jagiełło

dr inż. Karolina Jagiełło

jest specjalistką z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych. Na Wydziale Chemii UG pracuje w Pracowni Chemometrii Środowiska. Celem prowadzonych przez dr Jagiełło badań jest rozwijanie metod komputerowej oceny ryzyka dla zdrowia i życia człowieka stwarzanego przez nowe związki chemiczne. Ma ona  doświadczenie w zakresie metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością QSAR (ang. Quantitative Structure-Activity Relationships) oraz właściwościami fizykochemicznymi QSPR (ang. Quantitative Structure-Property Relationships). Obecnie rozwija się w zastosowaniu metod komputerowych do projektowania nowych leków, a także zastosowaniu metod statystyczno-chemometrycznych w zakresie optymalizacji doświadczalnej.

Dr Jagiełło jest autorką lub współautorką prac w zakresie chemii i ochrony środowiska opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, między innymi w Environmental Science & Technology, Environmental Software and Modelling, Atmospheric Environment, Biochemical Pharmacology oraz kilku rozdziałów w książkach oraz ponad 20 prezentacji posterowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym. Odbyła 3 staże podoktorskie, w tym staż w Stanach Zjednoczonych (Interdisciplinary Center for Nanotoxicity)  oraz 2 staże w Japonii (National Institute for Environmental Studies).

W ramach działalności QSAR Lab dr Jagiełło odpowiedzialna jest za bezpośredni nadzór naukowy nad prowadzonymi usługami badawczymi.
 
 
dr inż. Anita Sosnowska

dr inż. Anita Sosnowska

pracuje naukowo na Wydziale Chemii UG w ramach Pracowni Chemometrii Środowiska. Praca badawcza dr Sosnowskiej opiera się na rozwijaniu oraz wykorzystaniu metod komputerowych do oceny ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka stwarzanego przez nowe związki chemiczne (głównie ciecze jonowe oraz farmaceutyki). Posiada doświadczenie w stosowaniu metod chemometrycznych do analizy problemów badawczych oraz w zakresie metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością/właściwościami fizykochemicznymi QSAR/QSPR a także w zastosowaniu metod statystyczno-chemometrycznych w zakresie optymalizacji doświadczalnej.

Autorka lub współautorka  prac w zakresie chemii i ochrony środowiska opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, między innymi w Green Chemistry, Environmental Science & Technology, Journal of Hazardous Materials, autorka kilku rozdziałów w książkach oraz ponad 30 prezentacji ustnych i posterowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym. Dr inż. Sosnowska odbyła 2 staże podoktorskie w Japonii (National Institute for Environmental Studies). Brała lub bierze udział w realizacji trzech grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Swiss Contribution – Polish-Swiss Research Programee oraz Polską Akademię Nauk i Japan Society for the Promotion of Science.

Podobnie jak dr Jagiełło dr Sosnowska odpowiedzialna jest za bezpośredni nadzór naukowy nad prowadzonymi usługami badawczymi.
 
 
Anna Józefczyk

dr Alicja Mikołajczyk

jest specjalistką z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych (w tym nanomateriałów). Na Wydziale Chemii UG pracuje w Pracowni Chemometrii Środowiska. Celem badań prowadzonych przez dr Mikołajczyk jest rozwijanie metod projektowania bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego materiałów o pożądanych z przemysłowego punktu widzenia właściwościach fizykochemicznych (w myśl idei projektowania bezpiecznego produktu, ang. „safe-by-design”). W swoich badaniach dr Mikołajczyk wdraża metody ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością QSAR (ang. Quantitative Structure-Activity Relationships) oraz właściwościami fizykochemicznymi QSPR (ang. Quantitative Structure-Property Relationships) jako narzędzi wspierających proces projektowania nowych nanomateriałów heterogenicznych . Obszarem zainteresowań dr Mikołajczyk jest projektowanie nowych i wydajnych układów fotokatalitycznych, które umożliwiałyby degradację zanieczyszczeń środowiska oraz fotokonwersje CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w postaci promieniowania słonecznego).

Dr Mikołajczyk jest autorką lub współautorką   20 pełnych artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach (m. in. Materials of Chemistry, Environmental Science Nano, czy Nanotoxicology) oraz ponad 30 prezentacji ustnych i posterowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym. Odbyła 7 staży doktorskich i podoktorskich w Stanach Zjednoczonych oraz w Ekwadorze. Jest liderem projektu realizowanego w ramach Programu Horyzont2020 UE (NanoInformaTIX), Projektu Narodowego Centrum Nauki Preludium 10 oraz 4 Projektów BMN (MNiSW). Dr Mikołajczyk jest lub była wykonawcą 10 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, 7 Programu Ramowego UE i Program Horyzont2020 EU. Dr Mikołajczyk jest również laureatem wielu prestiżowych, krajowych i międzynarodowych wyróżnień.

 

 

 
Anna Rybińska-Fryca

Anna Rybińska-Fryca

Specjalista ds. Badań i Rozwoju w QSAR LAB. Odpowiedzialna za koordynowanie prac firmy nad projektem NanoSolveIT. Doktorantka na Wydziale Chemii UG w Pracowni Chemometrii Środowiska w Instytucie Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka. Posiada doświadczenie w stosowaniu metod chemometrycznych do analizy problemów badawczych oraz w zakresie metod ilościowego oraz jakościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością/właściwościami fizykochemicznymi QSAR/QSPR (ang. Quantitative/Qualitative Structure-Activity/Property Relationships). Obecnie praca badawcza związana jest z zastosowaniem metod statystyczno-chemometrycznych w projektowaniu bezpiecznych związków chemicznych (głównie cieczy jonowych) oraz układów fotokatalitycznych.

Autorka lub współautorka prac w zakresie chemii i ochrony środowiska opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, między innymi w Green Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Journal of Molecular Liquids. Współautorka dwóch rozdziałów w książkach oraz kilkunastu prezentacji ustnych i posterowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym (http://orcid.org/0000-0001-9985-5081).. Brała lub bierze udział w realizacji dwóch grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Obecnie zaangażowana jest w projekty z programu HORYZONT 2020: PATROLS, RiskGONE and NanoSolveIT.

 

 

Anna Józefczyk

Maciej Gromelski

Doktorant na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w Pracowni Chemometrii Środowiska. Jego obszar badań obejmuje nanotoksykologię komputerową oraz ocenę zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przez tzw. “produkowane nanomateriały” (ang. manufactured nanomaterials, MNMs), a także opracowanie nowych technik obliczeniowych do projektowania bezpiecznych, wydajnych i selektywnych sorbentów do farmaceutyków opartych na nanostrukturach węglowych. Entuzjasta programowania, doświadczony w Pythonie, .NET i uczeniu maszynowym.

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z dziedziny chemii, kilku prezentacji ustnych i plakatowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Był zaangażowany w badania i koordynację grupy badawczej uczestniczącej w projekcie UE H2020 - NanoREG2, w której skupiał się na opracowaniu innowacyjnych metod grupowania i kategoryzacji nanomateriałów w celu oceny ich zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska. Obecnie uczestniczy w kilku grantach badawczych w ramach programu ramowego „Horyzont 2020”. 

 

 

inż. Beata Judzińska

Absolwentka studiów inżyniersko- menadżerskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Biznes Chemiczny. Jej praca dyplomowa dotyczyła opracowania technologii wytwarzania nanocząstek CuInS2/ZnIn2S4, które mogą mieć zastosowanie w fotokatalitycznym oczyszczaniu powietrza. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia.


W Spółce zajmuje stanowisko Młodszego Specjalisty B+R.
 
 
 
 
 
 
 

Filip Stoliński

Magister biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuję chemię obliczeniową, modelowanie molekularne oraz ocenę aktywności i toksyczności cząstek.

Entuzjasta Data Science i języka programowania Python, zainteresowany wykorzystaniem uczenia maszynowego w różnych dziedzinach chemii i biologii. Uczestnik kursu “intensywny kurs Data Science” organizowanego przez infoShare Academy.

W Spółce zajmuje stanowisko Młodszego Specjalisty B+R.
  

 

 

 

 


Anna Józefczyk

Anna Józefczyk

jest z zawodu Project Managerem odpowiedzialnym za koordynację projektów i procesów. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania personelem, zarządzania projektami oraz funduszy unijnych. Odpowiedzialna za optymalizację procesów planowania i realizacji projektów oraz wzmacniania czynników sukcesu na etapie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 
Autorka wielu projektów na rzecz klientów biznesowych, konsultant z 12-letnim doświadczeniem wspierający w procesie tworzenia i planowania przedsięwzięcia oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego na jego realizację. Przygotowała kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy krajowych (PO IG, środki NCBiR) i zagranicznych (7.PR, H2020) pozyskując łącznie środki o wartości przeszło 80 mln złotych.

Specjalistka w obszarze CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), wpisana na listę akredytowanych doradców PARP, członkini Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki.

W Spółce odpowiada za koordynację realizowanych projektów pełniąc funkcję Kierownika Biura Projektów.
 
 
 
Karolina Malek

Karolina Malek

Kierownik Projektów z 8-letnim doświadczeniem we wdrażaniu innowacyjnych, projektów regionalnych jak również międzynarodowych projektów partnerskich. Ma doskonałe umiejętności organizacyjne i doświadczenie w zarządzaniu wieloma zespołami projektowymi. Wszystko to dzięki pracy jako inspektor i kierownik projektów w takich organizacjach jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, InnoBaltica Sp. z o.o., Trigonum Sp. z o.o. oraz ukończeniu licznych studiów na polskich i zagranicznych uczelniach (ekonomii, zarządzania i marketingu, rachunkowości i finansów, unii gospodarczej i walutowej) oraz kursów i szkoleń realizowanych przez Uniwersytet Gdański, NBP oraz Francuską szkołę biznesu w Nicei.

W ramach QSAR Lab Karolina Malek zajmuje się procesami wewnętrznymi firmy w tym kontraktowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych m. in. z Programu Horyzont 2020, zatrudnieniem i realizacją programu praktyk studentów.

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Płonka

Z marketingiem i sprzedażą związana zawodowo od ponad 5 lat. Ukończyła liczne kursy merytorycznie uzupełniające swoje doświadczenie m. in. kurs umiejętności managerskich, kurs Google Adwords i Analytics. Posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i negocjacyjne.

Biotechnolog. Odbywała półroczny staż we Francji (Université de Reims Champagne Ardennes), gdzie prowadziła badania nad aktywnością receptora DDR1.

W ramach QSAR Lab Karolina Płonka zajmuje się m. in. popularyzacją projektów B+R, szeroko pojętym kreowaniem wizerunku firmy, identyfikacją wizualną Spółki, kompleksową obsługą Klientów (oferta, rozmowy, negocjacje) oraz wszelkimi działaniami marketingowymi.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Czytaj więcej Zgoda