Badania

Badania naukowe QSAR Lab

Badania naukowe prowadzone przez spółkę QSAR Lab koncentrują się na opracowaniu zestawu narzędzi komputerowych umożliwiających przeprowadzenie (relatywnie szybko) kompleksowej oceny ryzyka jaką stwarzają nowe materiały (w tym nanomateriały) dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia człowieka.

Aktywność badawczo-rozwojowa firmy QSAR Lab obejmuje opracowywanie narzędzi komputerowych oraz ich zastosowanie celem dostarczenia nowej wiedzy w obszarach:

  • modelowanie właściwości materiałów na poziomie elektronowym, atomowym i mezoskopowym,
  • przewidywanie (eko)toksyczności oraz losów materiałów w środowisku,
  • wyjaśnienie roli właściwości strukturalnych materiałów w indukowaniu odpowiedzi na poziomie ‘-omicznym’ (np. transkryptomicznym, proteomicznym, metabolomicznym) kluczowej dla wywołania specyficznych efektów niepożądanych obserwowanych w ramach proponowanych Adverse Outcome Pathways (AOP),
  • wyjaśnienie roli oddziaływań bio-fizykochemicznych w mechanizmie toksyczności materiałów,
  • aktywny udział w dostosowywaniu wytycznych oceny ryzyka do specyfiki (nano)materiałów w kontekście regulacyjno-prawnym.

Kontakt

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami...