Nasze metody

Nasze metody

UCZENIE Z NADZOREM

Metody opierające się na informacji wejściowej i efekcie końcowym oraz poszukiwaniu zależności pomiędzy nimi (metody regresji i klasyfikacji takie jak regresja liniowa i logistyczna, maszyny wektorów nośnych, drzewa decyzyjne, klasyfikatory Bayesowkie, wielowarstwowe sieci neuronowe oraz analiza obrazu)

UCZENIE BEZ NADZORU

Metody wykorzystujące tylko informacje wejściowe (bez efektu końcowego), poszukujące zależności, podobieństw, różnic pomiędzy analizowanymi obiektami (np. analiza skupień, sieci neuronowe i SOM, analiza głównych składowych, algorytmy ekspektacji-maksymalizacji).

DOKOWANIE MOLEKULARNE I SCREENING WIRTUALNY

Pozwala na wybór najlepszych związków do dalszych badań in vitro i in vivo. Stosowane metody pozwalają zarówno na projektowanie związków w oparciu o strukturę receptora (SBDD – structure based drug design), jak i projektowanie związków w oparciu o strukturę liganda (LBDD – ligand based drug design).

QSAR

ang. Quantitiative Structure-Activity Relationship
Metoda, która wyraża zależność pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami w sposób ilościowy, gdzie za pomocą zakodowanych w liczbach informacji o danej strukturze chemicznej oraz jej efekcie toksycznym można stworzyć model matematyczny, zdolny do prognozowania in silico właściwości fizykochemicznych, aktywności biologicznej oraz właściwości ADMET – adsorpcji, dystrybucji, metabolizmu, wydalania i toksyczności związków nieprzetestowanych eksperymentalnie.

READ-ACROSS

Metody grupowania i szacowania przekrojowego
Podejście wykorzystujące podobieństwo związków. Według wytycznych związanych z Rozporządzeniem REACH do jednej grupy/kategorii należą substancje o zbliżonych właściwościach fizykochemicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych, a także strukturze chemicznej. Dzięki tym zależnościom możliwe jest przewidywanie właściwości substancji docelowej, wykorzystując dane dostępne dla związków źródłowych. W ten sposób możliwe jest pozyskanie wiedzy na temat nowych, nieprzebadanych jeszcze substancji, tylko na podstawie ich właściwości i budowy chemicznej.

WoE

ang. Weight of Evidence
Procedura „ciężar dowodu”, odnosi się do procesu gromadzenia, ważenia i oceny dowodów w celu wyciągnięcia wniosków na temat potencjalnego działania toksycznego substancji. W procesie tym wybrane badania kwalifikowane są pod kątem jakościowych kryteriów akceptowalności, ich zgodności z aktualnymi wytycznymi OECD i innymi, statusem GLP, itp. Podejście oparte na ciężarze dowodu może być przeprowadzone do oceny praktycznie każdego wykładnika toksyczności in vitro i in vivo.

Chcesz wiedzieć więcej?