Cyfrowa ocena toksyczności

Cyfrowa ocena toksyczności

Nowoczesne metody komputerowej toksykologii i oceny bezpieczeństwa opierają się na założeniu, że istnieje zależność pomiędzy strukturą chemiczną związku, a jego właściwościami, w tym aktywnością biologiczną. Metody komputerowe stają się coraz ważniejszym narzędziem oferującym korzyści zarówno finansowe, jak i biznesowe. Pozwalają na znaczną redukcję kosztów, która wynika z większej wydajności – w krótszym czasie można przeanalizować duże zbiory substancji. Ponadto metody alternatywne spełniają warunek opisany w Rozporządzeniu REACH (EC 1907/2006) związany z redukcją niepotrzebnych badań na zwierzętach.

Eksperci QSAR Lab posiadają wieloletnie doświadczenie w toksykologii komputerowej, m.in. w wykorzystaniu metod QSAR (ang. Quantitiative Structure-Activity Relationship) oraz szacowania przekrojowego (ang. Read-Across, RA) do przewidywania właściwości wymaganych przy rejestracji substancji chemicznych oraz nanomateriałów 

Oferta QSAR Lab w zakresie toksykologii komputerowej obejmuje:

  • Analizę metodami komputerowymi w celu oszacowania aktywności biologicznej i/lub właściwości związku chemicznego/ (nano)materiału oraz przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzonej analizy, która jest zgodna z wymaganiami REACH
  • Wsparcie projektów B+R 
    – Konsultacje eksperckie w celu dokładnego zidentyfikowania problemu badawczego i pomoc związana z wykorzystaniem metod komputerowych w przedstawionym projekcie
    – Podwykonawstwo prac B+R
  • Przeprowadzanie procesu „ciężar dowodu” do oceny praktycznie każdego wskaźnika toksyczności (endpointu) in vitro i in vivo.
  • Wsparcie procesu rejestracji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH poprzez komputerowe przewidywanie właściwości opisanych w załącznikach VII-X.
Chcesz wiedzieć więcej?