Ocena toksyczności i WoE

Ocena toksyczności i WoE

Nowoczesne metody komputerowej toksykologii i oceny bezpieczeństwa opierają się na założeniu, że istnieje zależność pomiędzy strukturą chemiczną związku, a jego właściwościami, w tym aktywnością biologiczną. Metody komputerowe stają się coraz ważniejszym narzędziem oferującym korzyści zarówno finansowe, jak i biznesowe. Pozwalają na znaczną redukcję kosztów, która wynika z większej wydajności – w krótszym czasie można przeanalizować duże zbiory substancji. Ponadto metody alternatywne spełniają warunek opisany w Rozporządzeniu REACH (EC 1907/2006) związany z redukcją niepotrzebnych badań na zwierzętach.

Eksperci QSAR Lab posiadają wieloletnie doświadczenie w toksykologii komputerowej, m.in. w wykorzystaniu metod QSAR (ang. Quantitiative Structure-Activity Relationship) oraz szacowania przekrojowego (ang. Read-Across, RA) do przewidywania właściwości wymaganych przy rejestracji substancji chemicznych.

 

 

 

QSAR

Metodą, która wyraża zależność pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami w sposób ilościowy jest metoda QSAR (ang. Quantitiative Structure-Activity Relationship), gdzie za pomocą zakodowanych w liczbach informacji o danej strukturze chemicznej oraz jej efekcie toksycznym można stworzyć model matematyczny, zdolny do przewidywania wybranych właściwości związków nieprzetestowanych eksperymentalnie.

Read-Across

Innym podejściem wykorzystującym podobieństwo związków są metody grupowania i szacowania przekrojowego (ang. Read-Across, RA). Według wytycznych związanych z Rozporządzeniem REACH do jednej grupy/kategorii należą substancje o zbliżonych właściwościach fizykochemicznych, toksykologicznych, ekotoksykologicznych, a także strukturze chemicznej. Dzięki tym zależnościom możliwe jest stosowanie tzw. metod szacowania przekrojowego, czyli przewidywania właściwości substancji docelowej, wykorzystując dane dostępne dla związków źródłowych, przy czym wszystkie substancje muszą należeć do tej samej grupy/kategorii. W ten sposób możliwe jest pozyskanie wiedzy na temat nowych, nieprzebadanych jeszcze substancji, tylko na podstawie ich właściwości i budowy chemicznej.

Weight of Evidence "ciężar dowodu"

Procedura WoE „ciężar dowodu”, odnosi się do procesu gromadzenia, ważenia i oceny dowodów w celu wyciągnięcia wniosków na temat potencjalnego działania toksycznego substancji. W procesie tym wybrane badania kwalifikowane są pod kątem jakościowych kryteriów akceptowalności, ich zgodności z aktualnymi wytycznymi OECD i innymi, statusem GLP, itp. Podejście oparte na ciężarze dowodu może być przeprowadzone do oceny praktycznie każdego wykładnika toksyczności in vitro i in vivo.

Fig. OECD – ENV/JM/MONO(2019)31

Oferta firmy QSAR Lab w zakresie toksykologii komputerowej obejmuje:

  • Przeprowadzenie analizy za pomocą metod komputerowych w celu oszacowania aktywności biologicznej i/lub właściwości związku chemicznego poprzez:
  1. wykorzystanie najnowszego, specjalistycznego oprogramowania (OECD QSAR Toolbox, VEGA HUB)
  2. analizy chemoinformatycznej ‘od zera’, stosując podejście modelowania QSAR/szacowania przekrojowego zgodnego z wytycznymi OECD
  3. przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzonej analizy komputerowej, która jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi rejestracji substancji chemicznych
  • Wsparcie projektów B+R poprzez dostarczenie informacji o cechach strukturalnych badanej substancji, które determinują ich właściwości. Wsparcie projektów B+R obejmuje m.in.:
  1. Konsultacje eksperckie w celu dokładnego zidentyfikowania problemu badawczego i zaproponowanie hipotez związanych z wykorzystaniem metod komputerowych w przedstawionym projekcie
  2. Podwykonawstwo prac B+R w zakresie toksykologii komputerowej
  • Przeprowadzanie procesu „ciężar dowodu”, który może być przeprowadzony do oceny praktycznie każdego wskaźnika toksyczności (endpointu) in vitro i in vivo.
  • Wsparcie procesu rejestracji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH poprzez komputerowe przewidywanie właściwości opisanych w załącznikach VII-X.
 

 

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami...