Zespół

Prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Prezes Zarządu – Dyrektor Naukowy

Światowej sławy specjalista z zakresu chemoinformatyki i chemii środowiska, współautor podstaw nanotoksykologii obliczeniowej. Od 2008 roku kieruje utworzoną przez siebie Pracownią Chemometrii Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Bieżące badania dotyczą rozwoju metod chemoinformatycznych do projektowania nanomateriałów i cieczy jonowych oraz oceny zagrożeń, jakie mogą one stwarzać dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Prof. Puzyn jest autorem 139 prac naukowych, w tym w czołowych czasopismach (np. Nature Nanotechnology, Green Chemistry) o łącznej wartości IF ponad 480 oraz redaktorem 5 książek wydanych na całym świecie. Wygłosił ponad 25 wykładów na zaproszenie poza granicami kraju. Jego prace były cytowane ponad 2700 razy, a indeks Hirscha wynosi 30. Jest aktywnym członkiem unijnego klastra NanoSafety: koordynatorem 2 projektów realizowanych w ramach 7PR oraz członkiem 7 konsorcjów projektowych HORIZON 2020. Współpracuje z ponad 50 instytucjami z całego świata. Laureat stypendium Japońskiego Towarzystwa Krzewienia Nauki, 3 programów FNP, stypendium MNiSW oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za habilitację."

W QSAR Lab pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Naukowego, odpowiadając przede wszystkim za funkcjonowanie Spółki w obszarze badawczo-rozwojowym oraz za nadzór naukowy nad realizowanymi usługami.

https://orcid.org/0000-0003-0449-8339

Paweł Bajurski

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający

Jest menedżerem z 15-letnim doświadczeniem w branży doradczej, specjalizującym się przede wszystkim w doradztwie w zakresie zarządzaniem projektami, tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Posiada certyfikat zarządzania projektami Project Management Professional (PMP), najbardziej rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Przygotował kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy krajowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, środki krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) i zagranicznych (7. Program Ramowy, Horyzont 2020) pozyskując łącznie środki o wartości przeszło 150 mln złotych.

dr inż. Karolina Jagiełło

Lider Zespołu, Starszy Specjalista B+R
NanoQSAR-AOP, analiza danych, uczenie maszynowe

Adiunkt w Zespole Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych. Celem prowadzonych przez dr Jagiełło badań jest rozwijanie metod komputerowej oceny ryzyka jakie stwarzają nowe materiały (w tym nanomateriały) dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środoiwska naturalnego. Obecnie dr Jagiello zajmuje się opracowywaniem metodyki integrowanie modelowanie nanoQSAR z podjeściem NanoAOP celem identyfikacji właściwosci strukturalnych odpowiedzialnych za indukowanie odpowiedzi transkryptomicznej kluczowej dla wywołania efektów niepożądanych specyficznych dla nanomateriałów.

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektu PATROLS, kierowanie zespołem badawczym zaangażowanym w realizację zadań projektowych

https://orcid.org/0000-0002-2730-6873

dr inż. Anita Sosnowska

Lider Zespołu, Starszy Specjalista B+R
QSAR, analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej (kierunek Biotechnologia), gdzie uzyskała stopień doktora. Obszar badań obejmuje opracowywanie oraz implementację metod chemii komputerowej oraz analizy danych w ocenie ryzyka materiałów (w tym nanomaterialów) oraz projektowaniu nowych bezpiecznych substancji.

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektu RiskGONE, kierowanie zespołem badawczym zaangażowanym w realizację zadań projektowych. Koordynowanie zadan badawczych w projektach komercyjnych

https://orcid.org/0000-0003-3288-4309

dr Alicja Mikołajczyk

Lider Zespołu, Starszy Specjalista B+R
QSAR, uczenie maszynowe, projektowanie zaawansowanych materiałów, SSbD

Adiunkt w Zespole Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych. Celem prowadzonych przez dr Mikołajczyk badań jest rozwijanie metod komputerowej oceny ryzyka jakie stwarzają nowe materiały (w szczególności nanomateriały hybrydowe oraz fotokatalizatory heterogeniczne) dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środoiwska naturalnego. .

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektów z zakresu oceny ryzyka nanomateriałów heterohenicznych (w tym nanocząsteh heterogeniczych oraz wielokomponentowych).

https://orcid.org/0000-0002-0019-83239

Maciej Gromelski

Lider Zespołu, Starszy Specjalista B+R
QSAR, zarządzanie ryzykiem zw. nanomateriałami, zaawansowane uczenie maszynowe i głębokie, programowanie, technologie komputerowe

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studium doktoranckie i pracował jako asystent naukowy. Specjalista z zakresu big data, uczenia maszynowego/AI i programowania. Obszar jego badań obejmuje opracowywanie oraz implementację komputerowych podejść do oceny ryzyka nanomateriałów (nano-QSAR, szacowanie przekrojowe i grupowanie).

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektu Nano-QSAR Toolbox, kierowanie zespołem badawczym zaangażowanym w realizacje zadań projektowych

https://orcid.org/0000-0001-5185-8208

Prof. dr hab. Leonid Gorb

Główny specjalista
Chemia kwantowa, Komputerowe obliczenia środowiskowe

Kierownik Zakładu Biofizyki Kwantowej i Molekularnej w Instytucie Biologii Molekularnej i Genetyki NAS Ukraine (Kijów, Ukraina). Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą chemii obliczeniowej. Zajmuje się obliczeniami ab initio właściwości fizykochemicznych fragmentów DNA i RNA. Innym kierunkiem, który rozwija i bada, jest obliczeniowa nauka o środowisku.

Prof. Gorb opublikował ponad 200 artykułów naukowych cytowanych ponad 4500 razy). Jego indeks h wynosi 39.

https://orcid.org/0000-0001-7932-9105

Prof. dr hab. Piotr Skurski

Główny specjalista
Chemia teoretyczna, chemia kwantowa

Profesor nauk chemicznych, kierownik Katedry Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; Profesor chemii na University of Utah (USA). Specjalizuje się w chemii teoretycznej, a w szczególności chemii kwantowej. Jego badania koncentrują się na strukturze elektronowej anionów molekularnych, badaniu mechanizmów reakcji, projektowaniu nowych cząsteczek o zadanych właściwościach (np. superkwasy, superhalogeny, silne utleniacze) oraz przewidywaniu właściwości fizykochemicznych różnych układów.

Prof. Skurski opublikował 180 artykułów (cytowanych ponad 5000 razy), jego indeks Hirscha wynosi 41.

https://orcid.org/0000-0002-2091-6193

dr hab. n. med. Maciej Stępnik

Główny Specjalista – Toksykolog
Toksykologia, nanotoksykologia

Specjalista w zakresie toksykologii, nanotoksykologii, ocenie bezpieczeństwa produktów nanotechnologii, ocenie zagrożeń zdrowotnych ze strony substancji chemicznych, mechanizmów działania mutagennego i rakotwórczego, zastosowania metod alternatywnych w toksykologii.

Członek Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) w Luxemburgu (Working Group on Cosmetic Ingredients, Working Group on Nanomaterials in Cosmetics, Working Group on Methodology) oraz Cross-cutting Working Group on Genotoxicity w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Członek Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (2009-2013). Przewodniczący Łódzkiego Oddziału oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (2014-2017). Członek komitetu redakcyjnego w: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IF= 1.541), Nanomaterials (IF 4.324), Editorial Board of Regulatory Toxicology (specialty section of Frontiers in Toxicology).

https://orcid.org/0000-0003-1586-2482

dr hab. Krzesimir Ciura

Starszy specjalista B+R
Analiza danych, chemia medyczna

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku farmacja, gdzie ukończył studium doktoranckie a następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Specjalista w zakresie chemii medycznej oraz analizy farmaceutycznej, współautor ponad 40 publikacji naukowych, członek komitetu redakcyjnego Pharmaceuticals. Działalność naukowa Krzesimira Ciury skupia się na wykorzystaniu metod obliczeniowych oraz analitycznych, w szczególności metod bio-chromatograficznych, do oceny i profilowania kandydatów na nowe leki.

Główne zainteresowania badawcze dotyczą poszukiwaniu i opracowywaniu nowych metodyk pozwalających na predykcje właściwości biologicznych ksenobiotyków.

W firmie QSAR Lab. zajmuje się analizą danych oraz realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0001-6187-6039

dr Karolina Zięba

Specjalista B+R
Modelowanie homologiczne, dokowanie molekularne, symulacje komputerowe

Absolwentka Wydziału Chemii UMCS na kierunku chemia kryminalistyczna. Doktorat w dziedzinie chemii teoretycznej na Wydziale Chemii UG. Specjalizuję się w modelowaniu efektu hydrofobowego przy pomocy metod chemii obliczeniowej oraz w symulacjach komputerowych białek i ich kompleksów z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNICORN.

W firmie QSAR Lab uczestniczy w pracach związanych z rozwojem platformy bioinformatycznej PeptAIm. Ponadto zajmuje się dokowaniem molekularnym substancji perfluoroalkilowych (PFAS) do receptorów białkowych.

https://orcid.org/0000-0002-2581-6634

dr inż. Karina Kunikowska

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe,
chemia obliczeniowa

Absolwentka studiów inżynierskich Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (kierunek Inżynieria Biomedyczna) oraz studiów magisterskich Wydziału Chemicznego (kierunek Biotechnologia) Politechniki Gdańskiej.
Doktorat w dziedzinie chemii teoretycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje chemię obliczeniową, w szczególności małocząsteczkowych związków chemicznych. W ramach doktoratu zajmowała się badaniem mechanizmów działania wybranych radiosensybilizatorów - pochodnych uracylu i mimetyków tlenu z grupy nitroimidazoli wykorzystując metody teorii funkcjonału gęstości (DFT).

Obecnie skupiona na analizie danych oraz ocenie ryzyka nowych materiałów, z uwzględnieniem nanomateriałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0002-4456-4903

Filip Stoliński

Specjalista B+R
Uczenie maszynowe, modelowanie molekularne, programowanie

Absolwent studiów magisterskich Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuję chemię obliczeniową, modelowanie molekularne oraz uczenie maszynowe.

Zaangażowanie w realizację zadań projektowych

https://orcid.org/0000-0002-3007-0398

Beata Judzińska

Specjalista B+R
Nanomateriały, analiza danych, NanoQSAR-AOP

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego studiów inżynierskich oraz aktualna studentka studiów magisterskich.

Zaangażowanie w realizowanie zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0002-7608-5990

Mateusz Balicki

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył chemię ze specjalnością chemia biologiczna i medyczna.

Zainteresowany wykorzystaniem metod obliczeniowych w chemii, w szczególności zastosowaniem precyzjnych obliczeń Ab Initio i DFT do opisu oddziaływań hydratacyjnych i hydrofobowych niewielkich układów składających się z wody i prostych substancji organicznych.

W firmie QSAR Lab. zajmuje się analizą danych i uczeniem maszynowym. Zaangażowany w projek NanoSolveIT.

https://orcid.org/0000-0002-4218-3250

Dominika Kowalska

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (kierunek Technologia chemiczna) studiów inżynierskich oraz aktualna studentka studiów magisterskich.

Obszar jej badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka nowych materiałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0003-2826-5695

Natalia Buławska

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemicznego na kierunkach Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Materiałowa Politechniki Gdańskiej oraz absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydziału Farmaceutycznego na kierunku Przemysł Farmaceutyczny i Kosmetyczny.

Obszar jej badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka nowych materiałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0002-4649-5585

Marta Swirog

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego studiów magisterskich (kierunek Chemia ze specjalizacją analityka i diagnostyka chemiczna). Od wczesnych lat studiów związana z Pracownią Chemoinformatyki Środowiska, obecnie jako pracownik naukowy.

Zainteresowana stosowaniem metod uczenia maszynowego do badania zachowania nanocząstek w środowisku.

W QSAR Lab zaangażowana w realizację zadań w projektach.

https://orcid.org/0000-0002-5701-3924

Michalina Mudlaff

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego studiów magisterskich (kierunek Chemia ze specjalizacją analityka i diagnostyka chemiczna).

Obszar jej badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka nowych materiałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0003-4654-1745

Alicja Wojciechowska

Młodszy specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Bioinformatyka.

Obszar jej zainteresowań obejmuje analizę danych, w szczególności wykorzystanie metod uczenia maszynowego do przewidywania toksyczności nanocząstek.

W firmie QSAR Lab zaangażowana jest w realizację zadań w projekcie Nano-QSAR Toolbox.

Szymon Zdybel

Specjalista B+R 
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Biznes Chemiczny) studiów inżynierskich oraz aktualny student studiów magisterskich.

Obszar jego badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka nowych materiałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0002-9640-3810

Wiktor Nisterenko

Młodszy Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku Bioinformatyka, aktualny student studiów magisterskich na kierunku Chemia ze specjalizacją Digital Chemistry na Uniwersytecie Gdańskim. Obszar jego badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka związków chemicznych w ujęciu neurotoksyczności rozwojowej.

W firmie QSAR Lab. zajmuje się analizą danych, uczeniem maszynowym i zaangażowany jest w realizację zadań projektowych.

Kinga Nimz

Młodszy Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku bioinformatyka. Jej obszar zainteresowań naukowych obejmuję m.in. zastosowanie metod uczenia maszynowego we wstępnej diagnostyce chorób autoimmunologicznych.

W firmie QSAR Lab. zajmuje się analizą danych i uczeniem maszynowym. Zaangażowana w realizowanie zadań projektowych.

Patryk Ciborowski

Specjalista IT, Inspektor RODO
Administrowanie systemami IT, 
Analiza danych

Z branżą informatyczną związany od ponad 5 lat. Specjalizuje się głównie w administrowaniu sieci i systemów, wsparciu technicznym użytkownika oraz wdrażaniem systemów informatycznych. Ukończył szereg kursów certyfikowanych przez Microsoft oraz Cisco.

W firmie QSAR Lab zajmuje się administrowaniem systemów IT.

Martyna Urbanowicz

Manager Biura Projektów, Specjalista B+R
Zarządzanie projektami,
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, koordynator biura i administrator. Od 14 lat zajmuje się obsługą administracyjną biur, a od 5 lat związana z z jednostkami naukowo-badawczymi. Ukończyła szereg kursów merytorycznych w tym: AGILE PM, zarządzenie projektami PMI, zarządzanie konfliktem, budowanie i kierowanie zespołem.

W Spółce zajmuje się obsługą formalną i finansową realizowanych projektów oraz koordynacją i obsługą administracyjną biura.

Karolina Płonka

Manager ds. marketingu i sprzedaży
Branding, popularyzacja projektów B+R.

Z marketingiem i sprzedażą związana zawodowo od ponad 5 lat. Ukończyła liczne kursy merytorycznie uzupełniające swoje doświadczenie m. in. kurs umiejętności managerskich, kurs Google Adwords i Analytics. Posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i negocjacyjne.

W ramach QSAR Lab Karolina Płonka zajmuje się m. in. popularyzacją projektów B+R, szeroko pojętym kreowaniem wizerunku firmy, identyfikacją wizualną Spółki, kompleksową obsługą Klientów (oferta, rozmowy, negocjacje) oraz wszelkimi działaniami marketingowymi.

Natalia Ryska

Asystentka Biura Zarządu, Specjalista ds. Projektów B+R, 
Regulacje UE dotyczące chemikaliów, 

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Natalia ukończyła studia inżynierskie na kierunku Technologia Chemiczna.

W QSAR Lab pełni funkcję Asystentki Biura Zarządu i specjalisty ds. projektów.