Zespół

Prof. dr hab. Tomasz Puzyn

Prezes Zarządu – Dyrektor Naukowy

Światowej sławy specjalista z zakresu chemoinformatyki i chemii środowiska, współautor podstaw nanotoksykologii obliczeniowej. Od 2008 roku kieruje utworzoną przez siebie Pracownią Chemometrii Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Bieżące badania dotyczą rozwoju metod chemoinformatycznych do projektowania nanomateriałów i cieczy jonowych oraz oceny zagrożeń, jakie mogą one stwarzać dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Prof. Puzyn jest autorem 139 prac naukowych, w tym w czołowych czasopismach (np. Nature Nanotechnology, Green Chemistry) o łącznej wartości IF ponad 480 oraz redaktorem 5 książek wydanych na całym świecie. Wygłosił ponad 25 wykładów na zaproszenie poza granicami kraju. Jego prace były cytowane ponad 2700 razy, a indeks Hirscha wynosi 30. Jest aktywnym członkiem unijnego klastra NanoSafety: koordynatorem 2 projektów realizowanych w ramach 7PR oraz członkiem 7 konsorcjów projektowych HORIZON 2020. Współpracuje z ponad 50 instytucjami z całego świata. Laureat stypendium Japońskiego Towarzystwa Krzewienia Nauki, 3 programów FNP, stypendium MNiSW oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za habilitację."

W QSAR Lab pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Naukowego, odpowiadając przede wszystkim za funkcjonowanie Spółki w obszarze badawczo-rozwojowym oraz za nadzór naukowy nad realizowanymi usługami.

https://orcid.org/0000-0003-0449-8339

Paweł Bajurski

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający

Jest menedżerem z 15-letnim doświadczeniem w branży doradczej, specjalizującym się przede wszystkim w doradztwie w zakresie zarządzaniem projektami, tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Posiada certyfikat zarządzania projektami Project Management Professional (PMP), najbardziej rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Przygotował kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy krajowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, środki krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) i zagranicznych (7. Program Ramowy, Horyzont 2020) pozyskując łącznie środki o wartości przeszło 150 mln złotych.

Dr hab. n. med. Maciej Stępnik

Główny Specjalista – Toksykolog
Toksykologia, nanotoksykologia

Specjalista w zakresie toksykologii, nanotoksykologii, ocenie bezpieczeństwa produktów nanotechnologii, ocenie zagrożeń zdrowotnych ze strony substancji chemicznych, mechanizmów działania mutagennego i rakotwórczego, zastosowania metod alternatywnych w toksykologii.

Członek Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) w Luxemburgu (Working Group on Cosmetic Ingredients, Working Group on Nanomaterials in Cosmetics, Working Group on Methodology) oraz Cross-cutting Working Group on Genotoxicity w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Członek Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (2009-2013). Przewodniczący Łódzkiego Oddziału oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (2014-2017). Członek komitetu redakcyjnego w: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (IF= 1.541), Nanomaterials (IF 4.324), Editorial Board of Regulatory Toxicology (specialty section of Frontiers in Toxicology).

https://orcid.org/0000-0003-1586-2482

dr inż. Karolina Jagiełło

Kierownik projektu
NanoQSAR-AOP, analiza danych, uczenie maszynowe

Adiunkt w Zespole Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych. Celem prowadzonych przez dr Jagiełło badań jest rozwijanie metod komputerowej oceny ryzyka jakie stwarzają nowe materiały (w tym nanomateriały) dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środoiwska naturalnego. Obecnie dr Jagiello zajmuje się opracowywaniem metodyki integrowanie modelowanie nanoQSAR z podjeściem NanoAOP celem identyfikacji właściwosci strukturalnych odpowiedzialnych za indukowanie odpowiedzi transkryptomicznej kluczowej dla wywołania efektów niepożądanych specyficznych dla nanomateriałów.

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektu PATROLS, kierowanie zespołem badawczym zaangażowanym w realizację zadań projektowych

https://orcid.org/0000-0002-2730-6873

dr inż. Anita Sosnowska

Kierownik projektu
QSAR, analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej (kierunek Biotechnologia), gdzie uzyskała stopień doktora. Obszar badań obejmuje opracowywanie oraz implementację metod chemii komputerowej oraz analizy danych w ocenie ryzyka materiałów (w tym nanomaterialów) oraz projektowaniu nowych bezpiecznych substancji.

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektu RiskGONE, kierowanie zespołem badawczym zaangażowanym w realizację zadań projektowych. Koordynowanie zadan badawczych w projektach komercyjnych

https://orcid.org/0000-0003-3288-4309

dr Alicja Mikołajczyk

Starszy Specjalista B+R
Nano-QSAR, Nano-QSPR, projektowanie i ocena ryzyka nanomateriałów hybrydowych oraz wielokompozytowych, uczenie maszynowe

Adiunkt w Zespole Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych. Celem prowadzonych przez dr Mikołajczyk badań jest rozwijanie metod komputerowej oceny ryzyka jakie stwarzają nowe materiały (w szczególności nanomateriały hybrydowe oraz fotokatalizatory heterogeniczne) dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środoiwska naturalnego. .

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektów z zakresu oceny ryzyka nanomateriałów heterohenicznych (w tym nanocząsteh heterogeniczych oraz wielokomponentowych).

https://orcid.org/0000-0002-0019-83239

Maciej Gromelski

Kierownik projektu
QSAR, zarządzanie ryzykiem zw. nanomateriałami, zaawansowane uczenie maszynowe i głębokie, programowanie, technologie komputerowe

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył studium doktoranckie i pracował jako asystent naukowy. Specjalista z zakresu big data, uczenia maszynowego/AI i programowania. Obszar jego badań obejmuje opracowywanie oraz implementację komputerowych podejść do oceny ryzyka nanomateriałów (nano-QSAR, szacowanie przekrojowe i grupowanie).

Koordynowanie zadań badawczych w ramach projektu Nano-QSAR Toolbox, kierowanie zespołem badawczym zaangażowanym w realizacje zadań projektowych

https://orcid.org/0000-0001-5185-8208

Filip Stoliński

Specjalista B+R
Uczenie maszynowe, modelowanie molekularne, programowanie

Absolwent studiów magisterskich Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Jego obszar zainteresowań naukowych obejmuję chemię obliczeniową, modelowanie molekularne oraz uczenie maszynowe.

Zaangażowanie w realizację zadań projektowych

https://orcid.org/0000-0002-3007-0398

Beata Judzińska

Specjalista B+R
Nanomateriały, analiza danych, NanoQSAR-AOP

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego studiów inżynierskich oraz aktualna studentka studiów magisterskich.

Zaangażowanie w realizowanie zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0002-7608-5990

Mateusz Balicki

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył chemię ze specjalnością chemia biologiczna i medyczna.

Zainteresowany wykorzystaniem metod obliczeniowych w chemii, w szczególności zastosowaniem precyzjnych obliczeń Ab Initio i DFT do opisu oddziaływań hydratacyjnych i hydrofobowych niewielkich układów składających się z wody i prostych substancji organicznych.

W firmie QSAR Lab. zajmuje się analizą danych i uczeniem maszynowym. Zaangażowany w projek NanoSolveIT.

https://orcid.org/0000-0002-4218-3250

Dominika Jurkiewicz

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (kierunek Technologia chemiczna) studiów inżynierskich oraz aktualna studentka studiów magisterskich.

Obszar jej badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka nowych materiałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0003-2826-5695

Natalia Buławska

Specjalista B+R
Analiza danych, uczenie maszynowe

Absolwentka Wydziału Chemicznego na kierunkach Technologia Chemiczna oraz Inżynieria Materiałowa Politechniki Gdańskiej oraz absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydziału Farmaceutycznego na kierunku Przemysł Farmaceutyczny i Kosmetyczny.

Obszar jej badań obejmuje analizę danych i wdrażanie metod obliczeniowych do oceny ryzyka nowych materiałów.

Członek zespołu badawczego zaangażowany w realizację zadań projektowych.

https://orcid.org/0000-0002-4649-5585

Martyna Urbanowicz

Specjalista B+R i kierownik Biura Zarządu

Zarządzanie projektami,
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, koordynator biura i administrator. Od 14 lat zajmuje się obsługą administracyjną biur, a od 5 lat związana z z jednostkami naukowo-badawczymi. Ukończyła szereg kursów merytorycznych w tym: AGILE PM, zarządzenie projektami PMI, zarządzanie konfliktem, budowanie i kierowanie zespołem.

W Spółce zajmuje się obsługą formalną i finansową realizowanych projektów oraz koordynacją i obsługą administracyjną biura.

Karolina Płonka

Manager ds. marketingu i sprzedaży

Branding, popularyzacja projektów B+R.

Z marketingiem i sprzedażą związana zawodowo od ponad 5 lat. Ukończyła liczne kursy merytorycznie uzupełniające swoje doświadczenie m. in. kurs umiejętności managerskich, kurs Google Adwords i Analytics. Posiada bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i negocjacyjne.

W ramach QSAR Lab Karolina Płonka zajmuje się m. in. popularyzacją projektów B+R, szeroko pojętym kreowaniem wizerunku firmy, identyfikacją wizualną Spółki, kompleksową obsługą Klientów (oferta, rozmowy, negocjacje) oraz wszelkimi działaniami marketingowymi.

Martyna Urbanowicz

Specjalista B+R i kierownik Biura Zarządu

Zarządzanie projektami,
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, koordynator biura i administrator. Od 14 lat zajmuje się obsługą administracyjną biur, a od 5 lat związana z z jednostkami naukowo-badawczymi. Ukończyła szereg kursów merytorycznych w tym: AGILE PM, zarządzenie projektami PMI, zarządzanie konfliktem, budowanie i kierowanie zespołem.

W Spółce zajmuje się obsługą formalną i finansową realizowanych projektów oraz koordynacją i obsługą administracyjną biura.

Martyna Urbanowicz

Specjalista B+R i kierownik Biura Zarządu

Zarządzanie projektami,
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, koordynator biura i administrator. Od 14 lat zajmuje się obsługą administracyjną biur, a od 5 lat związana z z jednostkami naukowo-badawczymi. Ukończyła szereg kursów merytorycznych w tym: AGILE PM, zarządzenie projektami PMI, zarządzanie konfliktem, budowanie i kierowanie zespołem.

W Spółce zajmuje się obsługą formalną i finansową realizowanych projektów oraz koordynacją i obsługą administracyjną biura.