Ocena ryzyka

Ocena ryzyka chemikaliów i (nano)materiałów

Każda wyprodukowana substancja chemiczna, lek czy (nano)materiał przedostając się do środowiska naturalnego oraz organizmu ludzkiego może stwarzać ryzyko na wielu płaszczyznach. Ważne jest nie tylko świadomie projektowanie, ale także skutecznie przewidywanie zachowanie i losów chemikaliów.

Eksperci QSAR Lab od lat specjalizują się w rozwijaniu modeli prognostycznych umożliwiających przeprowadzenie oceny ryzyka i zagrożenia jakie stwarzają nowe materiały (w tym nanomateriały) dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia człowieka.

Celem oceny ryzyka chemicznego jest pełne zrozumienie charakteru i prawdopodobieństwa potencjalnego niekorzystnego wpływu substancji chemicznej na zdrowie lub środowisko. Uwzględnia ono zarówno zagrożenie, jak i narażenie.

Firma QSAR Lab zapewnia kompleksową ocenę ryzyka danej substancji obejmującą 3 najważniejsze elementy:

  • Predykcję zagrożenia
    Przewidywanie zależności dawka-odpowiedź (LD50/LC50, EC50, TD50 itp.), określenie związku między wielkością narażenia na zagrożenie a prawdopodobieństwem i dotkliwością skutków ubocznych.
  • Ocenę narażenia
    Określenie zakresu, w jakim narażenie faktycznie występuje.
  • Charakterystykę ryzyka
    Połączenie informacji dot. predykcji zagrożeń i oceny narażenia w celu sformułowania wniosków na temat charakteru i wielkości ryzyka oraz, jeśli jest to wskazane, wdrożenia dodatkowych środków zarządzania ryzykiem.

Ocena ryzyka stanowi obecnie podstawę decyzji regulacyjnych dotyczących chemikaliów przemysłowych, pestycydów, farmaceutyków, kosmetyków, dodatków do żywności i substancji mających kontakt z żywnością w krajach rozwiniętych.

Chcesz wiedzieć więcej?