OK

Zespół

QSAR Lab jest spółką typu spin off, której założycielami są pracownicy naukowi Pracowni Chemometrii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Spółka łączy środowisko naukowe ze środowiskiem biznesowym, a wykorzystując potencjał i zaplecze Uniwersytetu Gdańskiego, wiodącej uczelni wyższej Regionu, oferuje firmom i instytucjom badawczym innowacyjne usługi w zakresie modelowania komputerowego oraz prowadzenia badań in silico w oparciu o metody QSAR.

 

ZARZĄD

 

dr hab. Tomasz Pozyn, prof UG

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

kieruje Pracownią Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii UG. Bieżąca tematyka badawcza zespołu dotyczy opracowania metod komputerowych wspierających projektowanie nowych produktów (nanomateriałów, cieczy jonowych) bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego.

Prof. Puzyn jest redaktorem 4 książek, głównym autorem lub współautorem 12 rozdziałów w książkach naukowych, ponad 100 pełnych artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 20 krótkich artykułów opublikowanych w materiałach konferencyjnych (innych niż streszczenia konferencji) oraz 2 innych publikacji skierowanych do reprezentantów przemysłu i przedsiębiorstw. Jego prace były cytowane ponad 1500 razy, a indeks Hirscha wynosi 25. Prof. Puzyn jest aktywnym członkiem środowiska międzynarodowego zaangażowanego w problematykę bezpieczeństwa chemicznego oraz nanotechnologii: jest liderem dwóch projektów realizowanych dzięki środkom 7 Programu Ramowego UE (NanoBRIDGES i NanoPUZZLES) w ramach Europejskiego Klastra NanoSafety oraz członkiem Komitetu Sterującego Akcji MODENA realizowanej w ramach COST - Europejskiej Współpracy w Nauce i Technologii. Jest również laureatem prestiżowych krajowych i międzynarodowych wyróżnień, m. in. indywidualnego stypendium Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki, stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (programy: START, HOMING i FOCUS), stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę habilitacyjną w roku 2012.

W QSAR Lab prof. Puzyn pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Naukowego, odpowiadając przede wszystkim za funkcjonowanie Spółki w obszarze badawczo-rozwojowym oraz za nadzór naukowy nad realizowanymi usługami.
 
Paweł Bajurski

Paweł Bajurski

jest menedżerem z 10-letnim doświadczeniem w branży doradczej, specjalizującym się przede wszystkim w doradztwie w zakresie zarządzaniem projektami, tworzenia modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Posiada certyfikat zarządzania projektami Project Management Professional (PMP), najbardziej rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów oraz certyfikat PRINCE2 Foundation. Przygotował kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy krajowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, środki krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) i zagranicznych (7. Program Ramowy, Horyzont 2020) pozyskując łącznie środki o wartości przeszło 150 mln złotych.

Funkcje pełnione w QSAR Lab to Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W Spółce odpowiada przede wszystkim za jej bieżące funkcjonowanie, głównie w aspekcie organizacyjnym, sprzedażowym i finansowym.
 

 

 

 

Zespół

 

dr. inż Karolina Jagiełło

dr inż. Karolina Jagiełło

jest specjalistką z zakresu statystyki i chemometrii oraz komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych. Na Wydziale Chemii UG pracuje w Pracowni Chemometrii Środowiska. Celem prowadzonych przez dr Jagiełło badań jest rozwijanie metod komputerowej oceny ryzyka dla zdrowia i życia człowieka stwarzanego przez nowe związki chemiczne. Ma ona  doświadczenie w zakresie metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością QSAR (ang. Quantitative Structure-Activity Relationships) oraz właściwościami fizykochemicznymi QSPR (ang. Quantitative Structure-Property Relationships). Obecnie rozwija się w zastosowaniu metod komputerowych do projektowania nowych leków, a także zastosowaniu metod statystyczno-chemometrycznych w zakresie optymalizacji doświadczalnej.

Dr Jagiełło jest autorką lub współautorką prac w zakresie chemii i ochrony środowiska opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, między innymi w Environmental Science & Technology, Environmental Software and Modelling, Atmospheric Environment, Biochemical Pharmacology oraz kilku rozdziałów w książkach oraz ponad 20 prezentacji posterowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym. Odbyła 3 staże podoktorskie, w tym staż w Stanach Zjednoczonych (Interdisciplinary Center for Nanotoxicity)  oraz 2 staże w Japonii (National Institute for Environmental Studies).

W ramach działalności QSAR Lab dr Jagiełło odpowiedzialna jest za bezpośredni nadzór naukowy nad prowadzonymi usługami badawczymi.
 
dr inż. Anita Sosnowska

dr inż. Anita Sosnowska

pracuje naukowo na Wydziale Chemii UG w ramach Pracowni Chemometrii Środowiska. Praca badawcza dr Sosnowskiej opiera się na rozwijaniu oraz wykorzystaniu metod komputerowych do oceny ryzyka dla środowiska i zdrowia człowieka stwarzanego przez nowe związki chemiczne (głównie ciecze jonowe oraz farmaceutyki). Posiada doświadczenie w stosowaniu metod chemometrycznych do analizy problemów badawczych oraz w zakresie metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością/właściwościami fizykochemicznymi QSAR/QSPR a także w zastosowaniu metod statystyczno-chemometrycznych w zakresie optymalizacji doświadczalnej.

Autorka lub współautorka  prac w zakresie chemii i ochrony środowiska opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, między innymi w Green Chemistry, Environmental Science & Technology, Journal of Hazardous Materials, autorka kilku rozdziałów w książkach oraz ponad 30 prezentacji ustnych i posterowych wygłoszonych na konferencjach krajowych i o zasięgu międzynarodowym. Dr inż. Sosnowska odbyła 2 staże podoktorskie w Japonii (National Institute for Environmental Studies). Brała lub bierze udział w realizacji trzech grantów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Swiss Contribution – Polish-Swiss Research Programee oraz Polską Akademię Nauk i Japan Society for the Promotion of Science.

Podobnie jak dr Jagiełło dr Sosnowska odpowiedzialna jest za bezpośredni nadzór naukowy nad prowadzonymi usługami badawczymi.
 
Anna Józefczyk

Anna Józefczyk

jest z zawodu Project Managerem odpowiedzialnym za koordynację projektów i procesów. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania personelem, zarządzania projektami oraz funduszy unijnych. Odpowiedzialna za optymalizację procesów planowania i realizacji projektów oraz wzmacniania czynników sukcesu na etapie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Autorka wielu projektów na rzecz klientów biznesowych, konsultant z 12-letnim doświadczeniem wspierający w procesie tworzenia i planowania przedsięwzięcia oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego na jego realizację. Przygotowała kilkadziesiąt wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy krajowych (PO IG, środki NCBiR) i zagranicznych (7.PR, H2020) pozyskując łącznie środki o wartości przeszło 80 mln złotych.

Specjalistka w obszarze CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), wpisana na listę akredytowanych doradców PARP, członkini Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze Gospodarki.

W Spółce odpowiada za koordynację realizowanych projektów pełniąc funkcję Kierownika Biura Projektów.
 

 

 
 

Ta strona używa plików cookies więcej   OK. Rozumiem