Lista endpointów

Lista przykładowych endpointów dla których wykonujemy przewidywania:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:

REACHEndpointTEST
7.2Temperatura topnienia/krzepnięciaOECD 102
7.3Temperatura wrzenia (jeśli ma zastosowanie)OECD 103
7.4Gęstość względnaOECD 109
7.5Prężność par (jeśli ma zastosowanie)OECD 104
7.6Napięcie powierzchniowe (jeśli ma zastosowanie)OECD 115
7.7Rozpuszczalność w wodzieOECD 105
7.8Współczynnik podziałuOECD 107, 117, 123
7.9Temperatura zapłonuEU A.9
7.10PalnośćEU A.10, EU A.12, EU A.13
7.11Właściwości wybuchoweEU A.14
7.12Temperatura samozapłonuEU A.15
7.13Właściwości utleniająceEU A.17
7.14Granulometria (jeśli ma zastosowanie) 
7.15Stabilność w rozpuszczalnikach organicznych i tożsamość odpowiednich produktów rozkładu 
7.16Stała dysocjacjiOECD 112
7.17LepkośćOECD 114

 

TOKSYCZNOŚĆ:

REACHEndpointTEST
8.1Drażniące lub żrące działanie na skóręOECD 439, 430, 431, 435, EU B.40, EU B.40 bis
8.1.1Badanie in vivo drażniącego działania na skóręOECD 439, 430, 431, 435
8.2Działanie drażniące na oczyEU B.47, OECD 437, EU B.48, OECD 438, OECD 460, OECD 491, OECD 492
8.2.1Badanie in vivo drażniącego działania na oczyOECD 405
8.3Działanie uczulające na skóręOECD 429, 406, 442A, 442B, 442C, 442D, 442E,
8.4MutagennośćOECD 473
8.4.1Badanie mutacji genowych u bakterii in vitroOECD 471
8.4.2Badanie cytogenetyczne in vitro na komórkach ssaków lub badanie mikrojądrowe in vitroOECD 487
8.4.3Badanie mutacji genowych w komórkach ssaków in vitro, jeśli wynik badań określonych w załączniku VII sekcja 8.4.1 oraz załączniku VIII sekcja 8.4.2 jest negatywnyOECD 490
8.5Toksyczność ostra 
8.5.1Badanie przy narażeniu przez drogi pokarmoweOECD 420, 423, 425
8.5.2Toksycznośc ostra przez drogi oddechoweOECD 403, 433, 436
8.5.3Toksycznośc ostra przez skóręOECD 402
8.6Toksyczność dawki powtórzonej 
8.6.1Badanie krótkookresowej toksyczności dawki powtórzonej (28 dni), na jednym gatunku, w odniesieniu do samców i samic, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowieka.OECD 422
8.6.2Badanie toksyczności podprzewlekłej (90 dni) na jednym gatunku gryzonia, w odniesieniu do samców i samic, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowieka 
8.7Szkodliwe działanie na rozrodczość 
8.7.1Przesiewowe testy na szkodliwe działanie na rozrodczość/rozwój, na jednym gatunkuOECD 421, 422
8.7.2Prenatalne badanie toksyczności rozwojowej na jednym gatunku, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowiekaOECD 414
8.7.3Badanie szkodliwego działania na rozrodczość na dwóch pokoleniach jednego gatunku, w odniesieniu do samców i samic, wybór drogi podania stosownie do prawdopodobnej drogi narażenia człowieka, chyba że badanie dostarczono już jako część wymagań wymienionych w załączniku IX.OECD 416
8.9.1Badanie rakotwórczościOECD 451, 453

EKOTOKSYCZNOŚĆ:

REACHEndpointTEST
9.1Toksyczność dla środowiska wodnego 
9.1.1Badanie toksyczności krótkookresowej na bezkręgowcach (preferowane rozwielitki)OECD 202
9.1.2Badanie inhibicji wzrostu na roślinach wodnych (preferowane glony)OECD 201, 221
9.1.3Badanie ekotoksyczności krótkookresowej na rybachOECD 203, OECD 236, OECD 210
9.1.4Test zahamowania oddychania osadu czynnegoOECD 209
9.1.5Badanie toksyczności przedłużonej na bezkręgowcach (preferowane rozwielitki)OECD Guideline 211/ EU Method C.20
9.1.6Badanie toksyczności przedłużonej na rybach 
9.1.6.1Badanie toksyczności na stadiach młodego narybku (FELS)OECD TG 210
9.1.6.2Krótkoterminowe badanie toksyczności na embrionach i stadiach młodego narybkuOECD 212
9.1.6.3Ryby, badanie wzrostu narybkuOECD 215
9.2.1Rozkład biotyczny 
9.2.1.1Łatwe uleganie biodegradacjiOECD 301
9.2.1.2Badanie symulacyjne całkowitego rozkładu w wodach powierzchniowych (rozkład biotyczny)OECD 309
9.2.1.3Badanie symulacyjne w glebieOECD 307
9.2.1.4Badanie symulacyjne w osadzieOECD 308
9.2.2.1Hydroliza jako funkcja pHOECD 111
9.2.3Identyfikacja produktów rozkładu 
9.3.1Test przesiewowy adsorpcji / desorpcjiOECD 106, OECD 121
9.3.2Biokumulacja w gatunkach wodnych, preferowane rybyOECD 305
9.4Skutki działania na organizmy lądowe 
9.4.1Toksyczność krótkookresowa dla bezkręgowcówOECD 214
9.4.2Skutki działania na mikroorganizmy glebowe 
9.4.3Toksyczność krótkookresowa dla roślin 
9.4.4“Badanie toksyczności przedłużonej na bezkręgowcach, chyba że informacje już dostarczono jako część wymagań określonych w załączniku IX” 
9.4.6Badanie toksyczności przedłużonej na roślinach, chyba że informacje już dostarczono jako część wymagań określonych w załączniku IX. 
9.5.1Badanie toksyczności przedłużonej dla organizmów osadu 
9.6.1Badanie toksyczności przedłużonej lub szkodliwego działania na rozrodczość ptaków 
Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami...